Werken in de regio Parkstad Limburg

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Assistent controller / beleidsmedewerker Planning en Control

Werkgever:Welzijnsgroep parkstad Limburg
Plaats:Heerlen

DE WELZIJNSGROEP PARKSTAD LIMBURG IS OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR EEN:

Assistent controller / beleidsmedewerker Planning en Control m/v 32 uur per week

 • Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
 • Aanstelling: vooralsnog 1 jaar (verlenging is mogelijk)
 • Functie-indeling: schaal 10 (CAO Sociaal Werk)

Doel van de functie:

Het organiseren/coördineren dan wel het bieden van administratieve/financiële/organisatorische ondersteuning aan leidinggevende(n)/afdeling(en)/bestuurder enerzijds en het ontwikkelen en implementeren van beleid ten behoeve van planning en control anderzijds. De assistent controller draagt zorg voor en bewaakt de administratieve organisatie, het beheren van de (complexe) geldstromen en het opleveren van managementinformatie. De beleidsmedewerker planning en control beheert, bewaakt en toetst de registratie ten behoeve van planning en control en kenmerkt zich door het vertalen van maatschappelijke, juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen naar beleidsinitiatieven, het vormgeven/ontwikkelen van beleid, het implementeren en het evalueren van de resultaten van beleidsontwikkeling.

Organisatorische positie:

De assistent controller / beleidsmedewerker planning en control ressorteert hiërarchisch onder de controller. De functionaris geeft, in voorkomende gevallen, functionele aanwijzingen aan één of enkele medewerker(s).

Resultaatgebieden:

Informatie beschikbaar stellen:

 • Stelt ten behoeve van de kredietbewaking cijferoverzichten op met betrekking tot aan te gane en aangegane verplichtingen en het verloop van uitgaven en ontvangsten;
 • Stelt fiscale aangiften op;
 • Maakt periodieke rapportages en ad-hoc analyses van financiële aard;
 • Verstrekt, op verzoek, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de financiële administratie aan het management (intern) en belanghebbenden (in- en extern);
 • Verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten;
 • Stelt gezamenlijk met de controller de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten op;
 • Archiveert financiële brondocumenten.

Resultaat: Informatie beschikbaar gesteld, zodanig dat betrokkenen op tijd volledig en correct geïnformeerd zijn en het management op tijd beschikt over de juiste overzichten.

Werkprocessen verbeteren:

Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie.

Resultaat: Werkprocessen verbeterd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden.

Financieel en planning en control beleid realiseren:

 • Adviseert over c.q. ontwikkelt, in overleg met de controller, het te voeren financiële en planning en controlbeleid;
 • Draagt zorg voor de uitvoering en realisatie van het financiële en planning- en controlbeleid.

Resultaat: Financieel en planning en controlebeleid gerealiseerd, zodanig dat de concreet en helder geformuleerde doelstellingen behaald worden.

Bewaakt de financiële (liquiditeits-)positie en beleid van de instelling.

 • Levert een bijdrage aan het verwerven van alternatieve financiering (subsidies en fondsen) door het onderhouden van contacten met subsidiegevers en financiers;
 • Stuurt de begrotingscyclus aan en bewaakt de toegekende budgetten;
 • Stelt algemene plannings- en control-principes, richtlijnen en -procedures van de organisatie op;
 • Ziet toe op de naleving ervan en stuurt daartoe de afdelingen aan;
 • Voert evaluaties uit van de bedrijfs- en administratieve processen en informatiesystemen met betrekking tot de betrouwbaarheid;
 • Toetst de realisatie van het financieel beleid door middel van registratie, controle en budgettering;
 • Beheert en bewaakt de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële administratie en salarisadministratie en het managementinformatiesysteem van de organisatie.

Resultaat: Financiële positie en beleid beheerd en bewaakt, zodanig dat de instelling over voldoende financiële middelen beschikt en de verzekeringsportefeuille is beheerd en tijdig de juiste informatie beschikbaar is om indien nodig bij te sturen.

Bedrijfs-administratieve processen inrichten en aansturen:

 • Evalueert de bedrijfs-administratieve processen en rapporteert de resultaten. Adviseert over eventuele verbeteringsmaatregelen aan de controller;
 • Richt de werkprocessen van de financiële administratie in en stuurt deze aan. Bevordert daarbij de kwaliteit en bewaakt de afstemming hiervan;
 • Neemt deel aan werkoverleg.

Resultaat: Bedrijfs-administratieve processen zodanig ingericht en aangestuurd, dat de financiële gegevens op een juiste en efficiënte wijze in de grootboekadministratie zijn verwerkt.

Verslaglegging verzorgen:

 • Draagt zorg voor de verslaglegging van de financieel- economische positie van de instelling;
 • Onderhoudt contact met accountants ten aanzien van de verslaglegging.

Resultaat: Verslaglegging verzorgd, zodanig dat de financieel-economische positie van de instelling inzichtelijk is.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE

Kennis:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten;
 • Kennis van en inzicht van administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de afdeling(en) alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie en van relevante wetgeving;

Specifieke functiekenmerken:

 • Analytisch vermogen;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;
 • Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens;
 • Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;
 • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële en persoonsgegevens.

Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: mevrouw Patricia Kreuwers, controller. Telefoon: (045) 5602575. SOLLICITATIES VÓÓR 24 MAART 2019 RICHTEN AAN: Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 271, 6400 AG Heerlen Liefst vis de mail: asluijs@welzijnsgroep.nl  

Werving:

Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor externe kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.